Miwāfu Dictionary - yu

yu

yūji: noun 1 An egg of a bird or insect.