Miwāfu Dictionary - ni

ni

nibába: noun 1 Breasts.

nibàpu: noun 1 Liver

nichìza: noun 1 Belly.

nído: noun 1 Neck.

nireígi: adj 1 New, freshly made.